Skip to main content

1. Bedrijfsgegevens

  • Firmanaam : Champagne en wijnen De Blender
  • Rechtsvorm : eenmanszaak
  • Maatschappelijke zetel : Langemunte 30/2 – 9630 Zwalm
  • RPR Gent – afdeling Oudenaarde
  • BTWnr. BE0 887 487 543
  • Website : http://www.champagne-wijnendeblender.be
  • Telefoonr. 0476 57 12 00

2. Toepasbaarheid

Deze algemene voorwaarden (AV) zijn van toepassing op alle diensten en producten geleverd door Champagne en wijnen De Blender (Veerle Melkebeke, BE 0887.487.543). Onderhavige voorwaarden maken integraal deel uit van alle overeenkomsten tussen Champagne en wijnen De Blender en haar klanten en leveranciers. Er kan alleen schriftelijk van worden afgeweken. Deze uitdrukkelijk schriftelijk aanvaarde afwijkingen zijn slechts geldig voor de overeenkomst waarop zij betrekking hebben en kunnen niet worden ingeroepen bij eventuele andere, zelfs gelijkaardige overeenkomsten. Indien Champagne en wijnen De Blender één of meerdere van de rechten opgesomd in deze AV eventueel of zelfs herhaaldelijk niet zou afdwingen of toepassen, dan kan dit slechts beschouwd worden als het dulden van een bepaalde toestand en leidt dit niet tot rechtsverwerking. Dergelijk nalaten kan nooit als een verzaking aan die bepaling(en) worden gezien en zal nooit de geldigheid van deze rechten aantasten.

3. Algemeen

De website en webshop worden beheerd door Champagne en wijnen De Blender – Langemunte 30/2 te 9630 Zwalm. Het gebruik van de website en webshop is voor eigen gebruik en risico. Om onze website en webshop te kunnen bekijken of te gebruiken dient de gebruiker zelf op zijn eigen kosten zorg te dragen voor de daarvoor noodzakelijke apparatuur, systeemprogrammatuur en (internet)verbinding.

Verwerking klantgegevens (privacy) :
Indien de klant gebruik wenst te maken van bepaalde functionaliteiten of diensten aangeboden via onze website en webshop, kan het zijn dat je je persoonsgegevens dient mee te delen. Op verwerking van persoonsgegevens via de website en webshop zijn de “Algemene privacy voorwaarden” (https://www.privacycommission.be) van toepassing. Hierbij gaat de klant er oa expliciet mee akkoord dat zijn/haar persoonlijke data kan gebruikt worden voor administratieve doeleinden, zoals het aanmaken en bijhouden van een klantendatabase, het bijhouden van bestellingen, verzendingen en facturen, en het nakijken van solvabiliteit. De door de klant opgegeven informatie is noodzakelijk voor het verwerken en voltooien van de bestellingen en de facturatie. Als deze gegevens ontbreken, dan wordt de bestelling onvermijdelijk geannuleerd. Het opgeven van onjuiste of valse gegevens wordt beschouwd als een inbreuk op de huidige
algemene voorwaarden. Door het plaatsen van een bestelling van een product komen de klantgegevens terecht in het klantenbestand van De Blender. Champagne en wijnen De Blender zal deze persoonlijke informatie nooit doorgeven aan derde partijen, tenzij dit expliciet wordt aangevraagd door gerechtelijke autoriteiten of wanneer het wettelijk verplicht is om dat te doen. De klant heeft eveneens het recht om zich kosteloos te verzetten tegen de verwerking van zijn/haar persoonsgegevens voor directe marketing initiatieven. Enkel klanten die hiervoor nadrukkelijk toestemming hebben gegeven worden opgenomen in de nieuwsbrief van Champagne en wijnen De Blender. Uitschrijven kan op eenvoudig verzoek van de klant. De klant heeft het recht om zijn of haar persoonlijke informatie in te zien, te wijzigen of te laten verwijderen. Dit kan via info@deblender.be of telefonisch op het nummer 055/498876.

Indien de gebruiker jonger is dan 18 jaar dient deze voor het gebruik van de website en webshop toestemming te hebben bekomen van zijn ouder of wettelijke voogd. Door deze website en webshop te gebruiken garandeer je dat je 16 jaar of ouder bent of toestemming hebt van je ouders of wettelijke voogd.

4. Aansprakelijkheid

De website en webshop zijn met de grootste zorg samengesteld en ontwikkeld. De Blender kan echter niet garanderen dat deze steeds zonder onderbreking, fouten of gebreken beschikbaar dan wel functioneel zal zijn en dat de verschaft informatie volledig juist en/of up to date zijn Champagne en wijnen De Blender heeft enkel een inspanningsverplichting met betrekking tot de werking en continuïteit van haar website en webshop. Champagne en wijnen De Blender kan in geen geval aansprakelijk worden gesteld voor :

  • De verbindingssnelheid van haar website en webshop vanuit andere Websites en/of applicaties, voor de snelheid waarmee pagina’s van haar sites worden geopend en geraadpleegd, voor externe vertragingen, voor de opschorting of de ontoegankelijkheid van de dienst, voor het frauduleus gebruik door derden van alle inlichtingen die op de website en webshop ter beschikking worden gesteld.
  • Feiten die te wijten zijn aan overmacht, pannes en problemen van technische aard met betrekking tot het materiaal, programma’s, netwerksoftware die ervoor kunnen zorgen dat de dienst opgeschorst of stopgezet wordt;
  • Als de door de Applicatie of Websites aangeboden dienst niet goed functioneert of niet compatibel is met bepaalde software, configuraties, besturingssystemen of materiaal die u gebruikt.

Daarenboven behoudt Champagne en wijnen De Blender zich het recht voor om zonder opzeg noch schadevergoeding, geheeld of gedeeltelijk, definitief of tijdelijk een einde te stellen aan de door haar aangeboden diensten via haar website en webshop. De Blender kan onder geen enkel beding aansprakelijk worden gehouden voor de schade die daar uit voortvloeit. Champagne en wijnen De Blender wenst er op te wijzen dat de informatie op haar website en webshop voor evolutie vatbaar is en raadt u aan om de toepasselijkheid, de juistheid en de actualiteit van de informatie steeds te controleren.
Alle nodige voorzorgen worden genomen teneinde de correctheid van productinformatie te garanderen. Desalniettemin, worden dranken en voedselproducten constant aangepast zodat ingrediënten, voedingswaarden, dieet- en allergenen kunnen wijzigen. Om die reden raden wij u aan om steeds de verpakking en het productlabel steeds te lezen en u niet enkel en alleen te beroepen op de informatie opgenomen op de website. Indien u vragen heeft of advies wenst over onze producten, kan u steeds contact op nemen met ons. Champagne en wijnen De Blender kan niet verantwoordelijk worden gesteld voor incorrecte productinformatie aangeleverd door de fabrikant.
De klant/gebruiker van onze sites dient zelf zijn computersysteem te beschermen tegen elke vorm van virussen en/of tegen pogingen van indringing, en een back-up van uw gegevens maken. De Blender kan daarvoor niet aansprakelijk worden gesteld.
De klant/gebruiker van onze sites is verantwoordelijk voor zijn gebruik van de diensten van De Blender. De Blender is niet aansprakelijk in geval van klachten en/of procedures tegen haar. Champagne en wijnen De Blender behoudt zich het recht voor om zijn diensten te wijzigen en te verbeteren waar zij het dat nodig of nuttig acht en is niet aansprakelijk voor schade van eender welke aard, die daaruit voortvloeit. Champagne en wijnen De Blender behoudt zich bovendien het recht voor om zonder opzegtermijn noch schadevergoeding een dienst of alle diensten die door haar op de website en webshop worden aangeboden, tijdelijk of definitief stop te zetten. Champagne en wijnen De Blender is niet aansprakelijk voor schade van eender welke aard die daaruit voortvloeit. Champagne en wijnen De Blender behoudt zich het recht voor deze voorwaarden op eender welk moment te wijzigen door loutere kennisgeving op haar website en webshop.

5. Intellectuele rechten

Tenzij anders vermeld, zijn de merken die worden weergegeven op de website en webshop gedeponeerde handelsmerken van haar leveranciers of haar licentiegevers. De website en webshop, de onderliggende software alsook de inhoud ervan, met name inzonderheid de teksten, beelden, grafische voorstellingen, geluidsbestanden, videobestanden, …etc zijn beschermd door het auteursrecht en door het geheel van de toepasselijke reglementeringen inzake intellectuele eigendom sensu lato. Alle intellectuele eigendomsrechten met betrekking tot voorgaande berusten uitsluitend bij Champagne en wijnen De Blender en/of haar licentiegevers. De logo’s – onderscheidende kenmerken van Champagne en wijnen De Blender en/of haar licentiegevers worden beschermd door het merkenrecht. Elk gebruik van logo’s, teksten, beelden, info van persoonlijke aard, die via de website en webshop beschikbaar zijn, mogen alleen na uitdrukkelijke en schriftelijke toestemming van Champagne en wijnen De Blender gebruikt of gereproduceerd worden.
Elke beschadiging van elementen van de website en webshop en het gedeeltelijke of gehele reproductie, download, kopie, wijziging, commercieel gebruik van de verschillende elementen van de applicatie en of Websites zonder uitdrukkelijke toestemming van De Blender zijn verboden. Daders kunnen vervolgd worden.

6. Licentie Applicatie

Champagne en wijnen De Blender verleent de gebruiker van de sites een niet exclusieve, niet overdraagbare licentie voor het gebruik ervan. Het is de gebruiker niet toegestaan de website en webshop te gebruiken voor commerciële doeleinden. U mag als gebruiker deze sites niet ter beschikkingstellen van derden, verkopen, verhuren, onderwerpen aan reverse engineering of aanpassen zonder voorafgaande, uitdrukkelijke en schriftelijke toestemming van Champagne en wijnen De Blender Champagne en wijnen De Blender heeft te allen tijde het recht om de website en webshop aan te passen, gegevens te wijzigen of te verwijderen, de gebruiker het gebruik van de website en webshop te ontzeggen door de licentie te beëindigen, het gebruik van de sites te beperken of de toegang tot de sites geheel of gedeeltelijk, tijdelijk of blijvend te ontzeggen.

7. Externe links

De website en webshop kan hyperlinks naar andere Websites en/of applicaties bevatten die op hun beurt onderworpen worden aan hun eigen gebruiksregels, met name betreffende het gebruik van uw persoonlijke gegevens. Het is aangeraden kennis te nemen van de gebruiksregels van die sites en in het bijzonder van de regels die van toepassing zijn op het gebruik van persoonlijke gegevens. Champagne en wijnen De Blender is niet aansprakelijk voor andere websites en/of applicaties waartoe u toegang heeft via onze website en webshop, met betrekking tot hun inhoud, werking, de toegang tot die Websites en met betrekking tot het gebruik van de persoonlijke gegevens door die websites.

8. Onwettige inhoud / Goede zeden

Elke handeling waarmee u een andere persoon beperkt of verhindert om de website en webshop te gebruiken, is strikt verboden. De sites en de informatie die ze bevatten, mag u enkel gebruiken voor persoonlijke doeleinden. Elke handeling waarmee u een andere persoon beperkt of verhindert om de website en webshop te gebruiken, is strikt verboden. De sites en de informatie die ze bevatten, mag u enkel gebruiken voor persoonlijke doeleinden. Het is dan ook verboden om via de website en webshop onwettige, schadelijke, lasterlijke, pornografische, haatdragende, racistische elementen of elementen die op een andere manier de menselijke waardigheid schenden, te publiceren of te verzenden. Als De Blender op de hoogte wordt gebracht van de aanwezigheid van verboden inhoud op haar sites mag zij de inhoud ervan onmiddellijk verwijderen. Champagne en wijnen De Blender kan alle nodige maatregelen nemen om zijn rechten te doen naleven.

9. Handtekening en bewijs

De klant aanvaardt elektronische bewijsvoering. De klant is zelf en uitsluitend verantwoordelijk voor de juistheid van alle gegevens die hij of zij doorgeeft. De uiteindelijke bevestiging van de bestelling door de klant geldt als aanvaarding van de bestelling aan de gestelde prijs. De bekrachtiging van de klant geldt als handtekening en uitdrukkelijke aanvaarding van alle verrichtingen via de website.

10. Betaling

Alle prijzen van producten zijn aangegeven in euro en zijn inclusief btw 6% of 21%. Transportkosten, taxen en andere heffingen zijn niet inbegrepen, tenzij dit anders vermeld staat of expliciet overeengekomen is door een schrijven. Verzendingskosten worden toegevoegd na het plaatsen van een bestelling en de betaling kan uitgevoerd worden door de mogelijkheden die worden aangegeven tijdens het bestelling proces. De geldende prijzen zijn de gepubliceerde prijzen op het moment dat de klant de bestelling plaatst. De klant is Champagne en wijnen De Blender de prijs verschuldigd die in de bevestiging werd meegedeeld. Overduidelijke fouten in de prijsopgave, zoals evidente onjuistheden, kunnen ook na de totstandkoming van de overeenkomst door Champagne en wijnen De Blender worden gecorrigeerd. Alle aanbiedingen van Champagne en wijnen De Blender zijn vrij van verplichtingen. Champagne en wijnen De Blender kan op elk moment prijzen veranderen zonder voorafgaande kennisgeving. Champagne en wijnen De Blender behoudt steeds de eigendom van alle bestelde producten tot de volledige betaling van alle verschuldigde bedragen uit deze overeenkomst, ongeacht of de levering reeds heeft plaatsgevonden. De betaling dient de levering vooraf te gaan.

11. Levering

Producten worden IN OVERLEG enkel geleverd in de landen waarvoor Champagne en wijnen De Blender de bestelling aanvaardt. De levering van het bestelde artikel gebeurt, in overleg, op het door de klant opgegeven adres. De gekozen leveringsmogelijkheid beïnvloedt de leveringstermijn. Foutieve doorgegeven leveringsadressen zijn de verantwoordelijkheid van de klant en kunnen aanleiding geven tot extra kosten. De vermelde leveringstermijnen zijn niet bindend, maar worden louter als aanwijzing gegeven. Champagne en wijnen De Blender heeft het recht gedeeltelijke leveringen te verrichten. In geval van niet-levering van de goederen worden de eventueel door de klant betaalde sommen terugbetaald zonder interest of andere vergoeding. De klant is verantwoordelijk voor alle bijkomende taxen en heffingen. Champagne en wijnen De Blender kan niet verantwoordelijk worden gesteld voor alle vergoedingen die worden geheven door een derde partij. Het transport en de levering gebeuren op risico van de klant. Champagne en wijnen De Blender neemt geen verantwoordelijkheid voor laattijdige leveringen als gevolg van onvoorziene omstandigheden veroorzaakt door derden noch voor verlies, diefstal of beschadiging tijdens verzending door derden. Geen enkele vertraging in levering kan aanleiding geven tot verbreking van de koop of betaling van schadevergoedingen ten voordele van de klant, behoudens in geval van opzettelijke vertraging. Champagne en wijnen De Blender verbindt zich er toe de te leveren producten zo zorgvuldig mogelijk te verpakken om de kans op beschadiging bij normale hantering uit te sluiten. Indien een bestelling niet werd geleverd binnen de aangegeven termijn, wordt een onderzoek ingesteld bij de verzendmaatschappij, wat meerdere kalenderdagen in beslag kan nemen. Gedurende deze periode kan niet worden overgegaan tot terugbetaling of een andere verzending. Voor zover bij wet toegelaten, is Champagne en wijnen De Blender niet aansprakelijk voor verliezen, kosten, aansprakelijkheid, schade, boetes of uitgaven die ontstaan door een vertraging of uitblijven van de levering.

12. Herroepingsrecht producten

Elk via de webshop besteld artikel kan binnen 14 kalenderdagen worden teruggebracht of omgeruild voor een ander op hat adres van Champagne en wijnen De Blender. Het artikel dient op het adres van Champagne en wijnen De Blender te worden afgegeven in de originele verpakking. De klant kan ook IN OVERLEG met Champagne en wijnen De Blender het artikel gratis binnen de veertien kalenderdagen Champagne en wijnen De Blender terugzenden. De klant dient hierbij de volgende gegevens mee te delen: – vermelding van de datum van bestelling, datum van ontvangst en datum waarop het herroepingsrecht wordt gebruikt – naam en adres van de klant, correct en volledig – handtekening van de klant. Een product dient te worden teruggestuurd samen met een ingevuld en ondertekend retourdocument In geval van retour, dient de klant contact op te nemen met Champagne en wijnen De Blender om het retourformulier te ontvangen via mail. Het artikel dient dan te worden verpakt in de originele verzenddoos en samen met het retourformulier worden verzonden aan retouradres Champagne en wijnen De Blender – Langmunte 30/2 te 9630 Zwalm. Hiertoe dient het retourlabel op de buitenkant van de doos te worden gekleefd waarna de doos wordt afgegeven aan de overeengekomen transporteur. De kosten en het risico van de terugzending zijn volledig ten laste van de klant, tenzij het product niet conform de verkoopovereenkomst werd opgemaakt of afgeleverd. In ieder geval wordt retour enkel aanvaard indien het artikel onvervuild en onbeschadigd is en zich in de originele verpakking bevindt. Speciale aanbiedingen worden niet retour verwerkt. Indien aan alle voorwaarden werd voldaan, betaalt Champagne en wijnen De Blender het verschuldigde productbedrag binnen de 30 kalenderdagen na ontvangst van de terugzending terug via overschrijving.

13. Beëindiging gebruik van website en webshop door de gebruiker

De gebruiker kan het gebruik van de website en webshop op ieder moment beëindigen door het verlaten en afsluiten van de sites.

14. Algemene Verkoopsvoorwaarden

Zonder speciale aanduiding zijn onze facturen KONTANT BETAALBAAR binnen de 30 dagen na levering. De betalingen moeten geschieden op de maatschappelijke zetel van de vennootschap of op de bankrekening vermeld op de factuur
Zolang de goederen niet volledig zijn betaald, blijven ze eigendom van Champagne en Wijnen De Blender, Langemunte 30 /2 te Zwalm (Sint-Maria-Latem).
De niet-betaling van de factuur op de vervaldag wordt door de koper erkend als een contractuele fout. In dit geval zal het bedrag van rechtswege en zonder ingebrekestelling ten titel van forfaitaire conventionele schadevergoeding verhoogd worden met 10 % en met een minimum van 75 Euro.
In geval van betwisting zijn enkel de rechtbanken van Oudenaarde bevoegd.
De BTW is ten laste van de koper.
Klachten inzake goederen zijn enkel geldig als ze binnen de 48 uren na ontvangst der goederen via aangetekend schrijven aan Champagne en Wijnen De Blender, Langemunte 30 /2 te 9630 Zwalm gericht zijn.